Baggrund

Hjertestop er stadig forbundet med høj dødelighed trods bedre behandlingsmuligheder på hospital og blandt befolkningen.

Danske data har vist store forskelle i overlevelse, både mellem og internt i regionerne. Derfor foreligger muligheden at patienter, der potentielt kunne have overlevet deres hjertestop, har fået uensartet behandling på baggrund af lægeskøn. Dette kan både vise sig som potentielle overlevere og som transport af udsigtsløse tilfælde, hvilket både er til fare for præhospital personale, samt låser en ikke uudtømmelig ressource, der kunne have hjulpet andre patienter med bedre prognose.

Flere Termination of resuscitation (ToR) guidelines er lavet med netop dette fokus. De har vist lovende tendenser i internationale valideringer, men har endnu ikke været efterprøvet i Danmark. 

Formål

Vi ønsker med dette ph d studie at sammenligne ToR-guidelines med den nuværende beslutningsproces ved hjertestop. Dette for at undersøge, om indførelse af denne algoritme kan bidrage til flere overlevere, færre transporter af udsigtsløst syge samt bidrage med viden, der kan støtte den præhospitale læge i beslutningen om indstilling af behandlingen af præhospitalt hjertestop

Metode

Ph d studiet vil bestå af 3 dele:

I)ToR vil blive holdt op imod nuværende standard (lægeskøn) i Danmark, forskelle og ligheder vil blive belyst.

II)Fra kohorten findes patienter som får behandlingen indstillet uden at opfylde ToR kriterierne, altså kunne være potentielle overlevere, samt patienter, der opfyldte ToR kriterierne, og skulle have været erklæret døde, men overlevede. Dette for at teste ToR’s robusthed, samt belyse evt. patientgrupper, der er i risiko for få behandlingen afsluttet på forkert grundlag.

III)Belysning af europæiske og internationale ligheder og forskelle for initiering og afslutning af genoplivning præhospitalt. Studiet vil blive udført internationalt ved spørgeskemaundersøgelse.

Vi vil indhente oplysninger fra Dansk Hjertestopregister, fra regioners lægeambulancejournaler og lægehelikopterens journalsystem (PPJ).

Samarbejde

Disse studier vil blive foretaget i samarbejde mellem afdelingen for Bedøvelse og Intensiv Sygehus Lillebælt, Kolding og den Præhospitale Forskningsenhed under Institut for Regional Sundhedsforskning og Anæstesiologisk afdeling V, Odense Universitetshospital.

Vejledergruppen har bred erfaring med klinisk epidemiologi og især gennem studier i præhospital behandling. Alle i forskergruppen er forskningsaktive og har tidligere været vejledere for flere forskningsårs- og Ph.d studerende. Gruppen har tidligere analyseret og behandlet store mængde data på individniveau og har en veletableret data-management struktur. Vejleder Laurie J. Morrison var førsteforfatter på studierne, der fandt og validerede ToR-kriterierne og er vel nok den største ekspert internationalt på dette område.